KMC Avlsnyt

Endelig: Dispensation til Reglone i 2020

18.07.2020

Efter en meget lang og og opslidende proces er det lykkedes at få en dispensation til at benytte Reglone i 2020.

Miljøstyrelsen har godkendt Reglone (reg.nr. 1-262) til nedvisning af lagerkartofler i BBCH 48-89 (kartofler som har nået den ønskede størrelse, men som stadig er i grøn vækst) med en maksimal dosering på 0,75 L/ha.

Dispensationen til markedsføring er givet fra d. 17. juli til den 17. september 2020, med frist for salg i detailled 24. september 2020. Dispensation til anvendelse og opbevaring gives i perioden 17. juli til 1. oktober 2020. Syngenta forventer, at Reglone vil være i handelen i slutningen af uge 30.

Før produktet kan udleveres til nedvisning af kartofler, skal avleren udfylde og forhandleren underskrive en ”Tro og love-erklæring” fra avleren, hvorpå der er anført arealet af de marker, som har behov for nedvisning og som i Fællesskemaet er anført med afgrødekoderne 149, 150, 152-156.

Stivelseskartofler til forarbejdning med afgrødekode 151 må ikke behandles med Reglone. SEGES er, som ansøger af dispensationen, blevet pålagt at kunne dokumentere overfor Miljøstyrelsen, hvilke avlere, der har indkøbt og anvendt Reglone. Tro og love-erklæringerne samles derfor ved SEGES og kan på forlangende blive sendt til Miljøstyrelsen, som vil kontrollere, at det anmeldte areal på ”Tro og loveerklæringen” er i overensstemmelse med arealet på Fælleskemaet.

Bestillingsseddel og “Tro og love-erklæring” kan hentes hos Landbrugsinfo.

 

Specielle krav til dokumentation for anvendelsen og afrapportering

Miljøstyrelsen fastsætter desuden krav om, at jordbrugeren skal føre journal over anvendelsen af Reglone, hvoraf følgende skal fremgå:

 • Sprøjtet areal i hektar (Ha) i hvilken afgrødekoder, der er tale om
 • Doseringen af Reglone og udbragt vandmængde/ha
 • Bufferzoner til vandmiljø og § 3 områder
 • Bufferzone til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
 • Anvendte afdriftsreducerende dyser (min. 90%)


Oplysningerne skal være tilgængelige sammen med sprøjtejournalen. Det påhviler SEGES at informere brugerne om de fastsatte vilkår og om pligten til at føre særskilt journal, som viser at vilkårene er overholdt.

Miljøstyrelsen vil udforme og fremsende en skabelon for journalen, som vil være tilgængelig i uge 30.


Betingelser for anvendelse

 • Ved sprøjtning i kartofler må der maksimalt anvendes 150 L vand/ha
 • Ved sprøjtning i spinat må der maksimalt anvendes 40 L vand/ha
 • Kartofler må ikke behandles senere end 7 dage før høst.
 • Kartoffeltop eller affaldskartofler må ikke anvendes til foder.
 • Ved nedvisning af spinat må halm og frø deraf ikke benyttes til fødevarer og foder.
 • Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
 • Sprøjtefører/brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding, påfyldning.
 • Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter.
 • Ved håndtering af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj.
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet
 • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
 • Der skal anvendes afdriftsreducerende udstyr med minimum 90 % afdriftsreduktion ved udbringning.
 • Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
 • Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.
 • Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.


Praktisk anvendelse i kartofler
Den begrænsede dosering af Reglone på 0,75 l/ha udbringes 2-3 dage forud for udbringning af 2 x 0,8 l/ha Gozai med 7 dages mellemrum, for at afløve de øverste blade, så Gozai kan trænge ned i afgrøden og virke på de nedre blade og stængler. Det er vigtigt, at kartoflerne ikke når at skyde igen.

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK